Releases

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, The Nutcracker.


Yuri Botnari & European Symphony Orchestra

Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K 525: I. Allegro


Yuri Botnari & Barcelona

Philharmonic Orchestra

Shostakovich: Chamber Symphony in C Minor, Op. 110


Yuri Botnari & Barcelona Philharmonic Orchestra

Edvard Grieg:  The Holberg Suite, Op. 40


Yuri Botnari & Barcelona Philharmonic Orchestra

Franz  Schubert: Symphony No. 8 in B minor, D. 759


Yuri Botnari & Barcelona

Philharmonic Orchestra

Beethoven: Symphony No. 5, Op. 67: I. Allegro con brio


Yuri Botnari & Barcelona

Philharmonic Orchestra